مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت دوم ) و مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم) شرکت خدماتی شهرک صنعتی پرند