همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

بر اساس نامه شماره ۲۸۴۲۸ مدیریت شهرک

صاحبان محترم صنعت می توانند با ثبت نام از طریق وبسایت اختصاصی دبیرخانه همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به نشانی www.esfand9th.ir ، تا تاریخ دهم آذر ماه متقاضی حضور در فرایند ارزیابی شوند.