جزئیات لایحه ۲۴۳۵ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۰


?دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را با سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.