اطلاعیه مهم اداره برق

با اعلام اداره برق

از اول خرداد ماه برق شهرک صرفا در روز های شنبه هر هفته از ۸ صبح تا 20 قطع خواهد شد.