آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی پرند (سهامی خاص)

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی پرند (سهامی خاص)

شماره ثبت: 1967       به شناسه ملی14004813626 سرمایه 17.475.160ریال

(نوبت دوم)

با توجه به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول مورخ 05/02/1400شرکت خدماتی  بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتی دعوت به عمل می آید تادرجلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی پرند راس ساعت10صبح روز دوشنبه مورخ10/03/1400 درمحل قانونی شرکت واقع در رباط کریم – شهرک صنعتی پرند- میدان فناوری – ساختمان فناوری کدپستی 3761417436تشگیل می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

1- گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت و بررسی و اتخاذ تصمیم صورتهای مالی سال1399

2- بررسی تصویب بودجه سال1400و تعیین نرخ هزینه های مشترک مالکین درسال1400

3- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

4- سایر تصمیماتی که از وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.