برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی پرند (سهامی خاص)

با تشکیل هیات رییسه ، جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده ( نوبت دوم) برگزار شد  .

با توجه به عدم ارایه گزارش توسط بازرس قانونی شرکت خدماتی ، مجمع مصوب کرد ظرف ۲۰ روز تنفس ، جلسه نوبت بعد تشکیل خواهد شد.

دستور جلسه:

1- گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت و بررسی و اتخاذ تصمیم صورتهای مالی سال1399

2- بررسی تصویب بودجه سال1400و تعیین نرخ هزینه های مشترک مالکین درسال1400

3- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

4- سایر تصمیماتی که از وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.