سامانه مانع زدایی ، پشتیبانی و رفع موانع تولید

براساس نامه شماره 10431 مدیریت شهرک به اطلاع صاحبان محترم صنعت می رساند :

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با هدف احصاء و شناسایی مشکلات و معضلات واحدهای صنعتی و تلاش مضاعف برای رفع آنها ، سامانه مانع زدایی ، پشتیبانی و رفع موانع تولید صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را در پایگاه    https://eservice.isipo.ir     راه اندازی نموده است .

کلیه صاحبان صنعت می توانند درخواست های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند . سازمان پس از بررسی های  کارشناسی ، موضوع به معاونت تخصصی شرکت شهرک های صنعتی تهران جهت پی گیری و رفع مشکل ارجاع داده می شود .