سامانه مشتریان بالقوه

براساس نامه شماره 10411 مدیریت شهرک به اطلاع صاحبان محترم  صنعت می رساند :

سامانه مشتریان بالقوه  توسط سازمان خصوصی سازی  بر روی پایگاه اینترنتی   https://ipo.ir  را اندازی شده است . 

در صورت ثبت نام در این سامانه آگهی عرضه سهام شرکت  ها و بنگاه های مشمول واگذاری ، اطلاع رسانی خواهد شد .