دسترسی به واحد های صنعتی تسهیل شد

مهندس علی اکبری اعلام کرد : با توجه به درخواست های متعدد صاحبان صنعت مبنی بر ضرورت نصب تابلوی راهنمای واحد های صنعتی ، نقشه شهرک که حاوی اطلاعات پلاک های هر خیابان به همراه نام معابر اصلی شهرک می باشد در بلوار صنعت نصب گردید

مدیر عامل شرکت خدماتی تاکید کرد : با توجه به اطلاعات مندرج در این تابلو دسترسی به واحد های صنعتی تسهیل می گردد .