کارگاه آموزشی نگاهی به قوانین کار در حوزه حوادث و بیماری های ناشی از دوشنبه 15 آذر ماه برگزار می شود